СЪОБЩЕНИЕ

Contact Us

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 14.09.2018 г., СМАРТ СОФТ ООД, като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0020 – С01, публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:
„Външни услуги за научни изследвания, необходими за разработването на продуктовата иновация“

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 21.09.2018 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)