1-800-322-8977 support@smart-soft.net
Home 5 Press Releases 5 Press Releases 5 Projects 5 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

“СМАРТ СОФТ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации” 2014-2020 г.

Договор №: BG16RFOP002-1.005-0020-C01
Наименование на проекта: „Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение“
Дата на сключване на договора: 22.05.2018 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 22.05.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 24 месеца
Място на изпълнение: България, Североизточна България, гр. Варна
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 496 646.56 лв.
Размер на БФП (в лева): 383 685.25 лв.

 

Кратко описание на проекта

Общата цел на проекта е да се насърчи развитието и да повиши иновационния капацитет на предприятието СМАРТ СОФТ чрез подкрепа за разработване и разпространение на продуктова иновация в приоритетното направление „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ – персонална медицина, а именно – CoLumbo -онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение. Това направление е приоритетно за СИР – гр. Варна, където ще се развива иновацията. Разработката на иновативния продукт ще се осъществи от висококвалифицирани експерти в сферата на ИКТ и в партньорство с научна организация Технически Университет – Варна.

 

По своята същност CoLumbo представлява световно иновативен продукт, който въвежда на световния пазар нова услуга, която до този момент не съществува – персонализирано онлайн диагностициране на гръбначни проблеми, извършено от съвременни ИТ решения. Продуктът е базиран на уникален machine learning алгоритъм, чрез който се извършва разчитане на ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) изображения и комбиниране на тази информация с информация за медицинската история на пациентите, като предоставя цялостна и с висока точност диагностика на състоянието и съвети за лечение. Иновацията представлява индустриално научно изследване. Проектът се реализира чрез дейности по извършване на изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативния продукт; създаване и тестване на бета версията на платформата; придобиване на специализирано оборудване, необходимо за разработване на продукта, както и ползване на външни услуги за научни изследвания в сферата на медицината, необходими за изработване на прототип.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ГРЪБНАЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БАЗИРАНА НА СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАШИННО ОБУЧЕНИЕ“ С ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.005-0020-C01