1-800-322-8977 support@smart-soft.net
Home 5 Press Releases 5 Press Releases 5 Projects 5 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 08.10.2018 г., СМАРТ СОФТ ООД, като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0020 – С01, публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

„Доставка на ДМА по обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Компютърна конфигурация 1 бр.
  • Обособена позиция 2: Сървърна система 1 бр.“

Краен срок за подаване на оферти: 15.10.2018 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)