1-800-322-8977 support@smart-soft.net
Home 5 Press Releases 5 Press Releases 5 Projects 5 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

„Смарт Софт“ ООД спечели финансиране за иновативния си продукт CoLumbo

През последните няколко години „Смарт Софт“ ООД активно работи по създаването на собствен иновативен продукт CoLumbo – онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания.

Идеята за тази иновация се роди през 2016 г. в резултат на разговори с близки неврохирурзи и базирайки се на опита на нашата компания в областта на технологиите за оптично разпознаване, открихме огромния потенциал, който тази идея притежава на пазара. След обстойни първоначални проучвания и обсъждания, започнахме да търсим начини за реализирането й. Предприемахме първоначални проучвания относно разработката на иновативната идея и след като осъзнахме потенциала на идеята, предприехме действия по нейната интелектуална защита. През 2017 г. Смарт Софт подаде заявка за патент към Патентното ведомство на Съединените Американски Щати (САЩ) – USPTO Patent Pending US 62/573,201. Към настоящия момент заявката за патент е в процес на обработване.

През същата година Смарт Софт кандидатства за безвъзмездно финансиране по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК 2014-2020 г. Проектът бе одобрен и на 22.05.2018 г. подписахме договор за безвъзмездно финансиране на създаването на иновативния продукт CoLumbo – BG16RFOP002-1.005-0020-C01 „Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение“. Този проект финансира дейности по създаване на прототип на иновативното приложение CoLumbo. Повече информация за проекта може да бъде открита на следния линк https://smart-soft.net/about/press-releases/projects/project2018.htm.

В процеса на разработка на иновативното приложение CoLumbo, финансирано по ОПИК 2014-2020, ние решихме да предприемем действия по осигуряване на финансиране за пазарни проучвания, целящи успешното реализиране на приложението на пазара след приключване на разработката му по проект BG16RFOP002-1.005-0020-C01 „Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение“. В тази връзка, в началото на 2019 г. Смарт Софт кандидатства за финансиране по първа фаза на Инструмента за МСП към програма Хоризонт 2020, която е насочена именно към провеждането на пазарни проучвания за иновативни идеи. Компанията спечели финансиране и подписа договор на 29.07.2019 г. за провеждане на пазарни проучвания.

 Проект № BG16RFOP002-1.005-0020-C01 „Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение“, финансиран по ОПИК 2014-2020

Договорът е подписан на 22.05.2018 г. с продължителност 24 месеца. Общият размер на допустимите разходи е 496 646.56 лв., а размерът на БФП е 383 685.25 лв.

Проектът се изпълнява в партньорство с ТУ – Варна.

По проекта се финансират дейности по конкретната разработка на иновативния продукт CoLumbo – онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение, а именно:

  • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация чрез наемането на квалифициран персонал и ползването на външни услуги за научни изследвания в сферата на медицината, необходими за изработване на прототип.
  • Създаване и тестване на прототип (бета версия на платформата);
  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктовата иновация – специализирано хардуерно оборудване.По своята същност CoLumbo представлява световно иновативен продукт, който въвежда на световния пазар нова услуга, която до този момент не съществува – персонализирано онлайн диагностициране на гръбначни проблеми, извършено от съвременни ИТ решения.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 876043.

По проекта се финансират дейности по провеждане на проучвания за пазарно реализиране на иновативния продукт CoLumbo, които включват:

  • Пазарно проучване;
  • Оценка на риска;
  • Разработка на иновационна стратегия;
  • Търсене на партньори за пазарна реализация.