1-800-322-8977 support@smart-soft.net
Home 5 Press Releases 5 Press Releases 5 Projects 5 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Nov 27, 2020

“СМАРТ СОФТ” ООД е одобрена по процедура за безвъзмездно финансиране BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. На 25.11.2020 г. компанията получи ваучер за предоставяне на ИКТ услуга по тип 2, група 2 – “ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси”.

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Резултатите от проекта: получаване на ваучер, с който да се подпомогне на предприятието за въвеждането на цифрови технологии, улесняващи неговата работа в настоящите динамични условия на COVID-19, както повишаване капацитета му чрез използване на информационни и комуникационни технологии.

Дата на стартиране: 25.11.2020 г.
Дата на приключване: 25.08.2021 г.

Обща стойност на финансиране: 20 000,00 лв, от които 17 000,00 лв европейско финансиране и 3 000,00 лв национално финансиране