Home 5 About 5 Press Releases 5 Projects 5 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 14.09.2018 г., СМАРТ СОФТ ООД, като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0020 – С01, публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:
„Външни услуги за научни изследвания, необходими за разработването на продуктовата иновация“

Краен срок за подаване на оферти: 21.09.2018 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

We'd love to hear from you

Want to discuss opportunities with us?
Request a callback and our consultant will contact you.